Cyflwyno £500 i wefan iechyd meddwl | £500 donation to mental health website

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2020, mae Côr ABC yn falch iawn o gyflwyno £500 i meddwl.org, gwefan sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr i ddarparu gwybodaeth am faterion iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe godwyd yr arian drwy werthu printiau o waith celf gan yr arlunydd, Sioned Glyn, a gomisiynwyd gan Gôr ABC a Chôr Dinas yn sgil prosiect côr rhithwir yn un rhith i berfformio darn newydd sbon o’r un enw gan y cyfansoddwr, Andrew Cusworth, ar eiriau englyn y prifardd, Dafydd John Pritchard.

Dywedodd Gwennan Williams, arweinydd Côr ABC: “Roedden ni i fod i gymryd rhan mewn cyngerdd i godi arian i wefan Meddwl yn ôl ym mis Mehefin, ond gan fod y cyngerdd hwnnw wedi gorfod cael ei ganslo oherwydd y pandemig, ry’n ni’n falch iawn ein bod ni nawr yn gallu cyflwyno’r rhodd hwn a godwyd drwy ein prosiect yn ystod y cyfnod clo i’r wefan.

“Mae’r prosiect côr rhithwir a’n hymarferion rhithwir wythnosol wedi bod yn werth y byd i lawer ohonom dros y misoedd diwethaf, ac mae’n briodol bod y côr wedi dewis cefnogi gwefan sy’n sicrhau bod mwy o adnoddau a gwybodaeth am iechyd meddwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg drwy ei weithgareddau yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Ychwanegodd Andrew Cusworth, y cyfansoddwr ac arweinydd y prosiect: “Yr effaith bositif ar ein hiechyd meddwl yw un o’r nifer fawr o resymau pam ein bod ni’n canu mewn corau. Yn ystod y cyfnod clo, bu’n rhaid i gorau gael hyd i ffyrdd newydd o barhau i gwrdd, nid dim ond am resymau cerddorol, ond hefyd am resymau cymdeithasol a chymunedol, a hynny fel modd o godi calon yr aelodau, cadw mewn cysylltiad, a gofalu am ei gilydd.

“A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae’n ein hatgoffa eto o bwysigrwydd cerddoriaeth yn ein bywydau ni, a’i phwysigrwydd i’n lles ni. Mae’r rhodd hwn i wefan Meddwl yn gydnaws ag amcanion ein prosiect, ac ry’n ni hefyd yn falch o estyn y prosiect er mwyn i gorau eraill greu eu perfformiadau rhithwir eu hunain o’r darn tra mae’r cyfyngiadau’n parhau.”

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am y prosiect côr rhithwir ar wefan ynunrhith.cymru a gallwch hefyd wylio’r perfformiad fan hyn.

On World Mental Health Day 2020, Côr ABC is delighted to present £500 to meddwl.org, a volunteer-run website providing information on mental health issues through the medium of Welsh.

The sum was raised from the sale of prints of artwork by artist Sioned Glyn commissioned by Côr ABC and Côr Dinas in relation to their yn un rhith virtual choir project to perform a new piece of the same name by composer, Andrew Cusworth, who set an englyn by crowned bard, Dafydd John Pritchard.

Gwennan Williams, conductor of Côr ABC said: “We were due to take part in a concert in support of the Meddwl website back in June and, since that concert had to be cancelled due to the pandemic, we are very pleased to present this sum raised through our lockdown project to the website at this challenging time.

“The virtual choir project and our weekly virtual rehearsals have been an important lifeline for many of us in recent months, and it is fitting that the choir has chosen to support a voluntary organisation providing much-needed mental health resources in Welsh through its lockdown activities.”

Composer and project leader, Andrew Cusworth, added: “One of the many reasons that we sing in choirs is for the positive effect it has on our mental health. During the lockdown, choirs had to find new ways of continuing to gather not only for musical reasons but for social and community ones, and as a means of raising the spirits of their members, staying in touch, and looking out for one another.

“On World Mental Health Day, we are reminded again of the importance of music in our lives and in our wellbeing. The donation to the Meddwl website resonates with the aims and outcomes of our project, which we have now opened up to other choirs to enable them to produce their own virtual performances of the piece while restrictions continue.”

Further information about the virtual choir project can be found on the website ynunrhith.wales and you can also watch the performance here.

Gwaith celf Yn Un Rhith gan Sioned Glyn; geiriau Dafydd John Pritchard Yn Un Rhith artwork by Sioned Glyn; words by Dafydd Johnn Pritchard