Côr ABC yn dychwelyd i’r llwyfan | Côr ABC returns to the stage

Rhyw ddwy flynedd a deufis ers ei gyngerdd diwethaf ar noson agoriadol taith Te yn y Grug y canwr-gyfansoddwr, Al Lewis, mae Côr ABC yn paratoi i ymddangos yn ei gyngerdd cyntaf ers y pandemig. Ac mae’n gyd-ddigwyddiad hapus y bydd y côr yn camu’n ôl i’r llwyfan yng nghwmni Al, wrth iddo yntau ailgydio yn y daith a ddaeth i ben yn gynnar yn y gwanwyn 2020.

Mae gan y côr atgofion melys o’r cyngerdd yn y Neuadd Fawr nôl ym mis Chwefror 2020, ac mae’n edrych ymlaen at greu atgofion newydd, yn Theatr y Werin y tro hwn, pan fydd yn ailymuno ag Al i berfformio ei albym gysyniadol wych, Te yn y Grug, yn ei chyfanrwydd.

Yn ôl ym mis Mawrth eleni, bu’r côr yn canu emyn mawr Joseph Parry, Aberystwyth, i gyfeiliant fan hufen iâ a thonnau’r môr yn harbwr Aberystwyth ar ddiwedd taith Iâs a drefnwyd gan Eddie Ladd, ac roedd yr aelodau wrth eu bodd o weld bod cynifer o gefnogwyr y côr wedi ymgynnull i’w glywed yn canu y noson honno.

Nawr, mae’n edrych ymlaen at berfformio i gynulleidfa eto nos Sadwrn, 7 Mai yng Nghanolfan y Celfyddydau. Bydd y cyngerdd yn cynnwys setiau unigol gan Al Lewis a Gwenno Morgan, cyn i’r côr ymuno ag Al i berfformio Te yn y Grug.

Mae tocynnau ar gael o swyddfa docynnau a gwefan Canolfan y Celfyddydau.

Two years and two months since its last concert on the opening night of singer-songwriter Al Lewis’ Te yn y Grug tour, Côr ABC is preparing to appear in its first concert since the pandemic. It is a happy coincidence that the choir will return to the stage alongside Al, who is resuming his tour that was cut short in spring 2020.

The choir has happy memories of the concert in the Great Hall back in February 2020, and it is looking forward to creating more memories, in Theatr y Werin this time, where it will join Al to perform his brilliant concept album, Te yn y Grug, in its entirety.

Earlier this year, the choir sang Joseph Parry’s hymn, Aberystwyth, to the accompaniment of an ice cream van and crashing waves in Aberystwyth harbour at the end of the Iâs tour through Ceredigion, arranged by Eddie Ladd, and choir members were delighted that so many of its supporters had gathered in the harbour to hear it sing.

Now, the choir is looking forward to singing to a live audience again on Saturday, 7th May, at Aberystwyth Arts Centre. The concert will include solo sets by Al Lewis and Gwenno Morgan, before the choir joins Al on stage to perform Te yn y Grug.

Tickets are available from the Aberystwyth Arts Centre website and box office.

Côr ABC yn perfformio gydag Al Lewis ym mis Chwefror 2020 | Côr ABC performing with Al Lewis in February 2020