Naw Llith a Charolau | Nine Lessons and Carols 2018

Naw Llith 2018 A4 Du

Dewch i ddathlu’r Nadolig gyda ni mewn cyngerdd o garolau a cherddoriaeth yr Adfent yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Dyddiad: Nos Sul, 16 Rhagfyr 2018
Amser: 7.30pm
Lleoliad: Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim gyda chasgliad i HAHAV Hosbis yn y Cartref Aberystwyth
Pwnsh poeth a mins peis

Join us to celebrate the festive season in a concert of carols and Advent music based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Date: Sunday, 16th December 2018
Time: 7.30pm
Venue: St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free entry with a collection for HAHAV Hospice at Home Aberystwyth
Hot punch and mince pies 

Cyngerdd Dathlu 50 Siop y Pethe

IMG_7067

Dewch i fwynhau gwledd o gerddoriaeth yng nghwmni Tri Tenor Cymru, y mezzo-soprano, Sioned Terry, a Chôr ABC yng Nghyngerdd Dathlu 50 Siop y Pethe.

Dyddiad: Nos Sul, 9 Rhagfyr 2018
Amser: 7pm
Lleoliad: Capel Bethel, Stryd y Popty, Aberystwyth
Tocynnau: £15 – ar gael o Siop y Pethe

Come and enjoy an evening of music with the Three Welsh Tenors, mezzo-soprano Sioned Terry and Côr ABC to celebrate Siop y Pethe’s 50th anniversary.

Date: Sunday, 9th December 2018
Time: 7pm
Venue: Capel Bethel, Baker Street, Aberystwyth
Tickets: £15 – available from Siop y Pethe, Aberystwyth

Coron driphlyg yng Ngŵyl Fawr Aberteifi | A hat-trick of wins for the choir

Cafodd y côr benwythnos i’w gofio yng Ngŵyl Fawr Aberteifi eleni. Ar ôl dod i’r brig yng nghystadleuaeth y corau cymysg, cipiodd y côr dlws Côr yr Ŵyl. Dyfarnodd y beirniad corawl, Trystan Lewis, dlws Arweinydd yr Ŵyl i’n harweinydd, Gwennan Williams, gan roi tair buddugoliaeth i’r côr ar noson lwyddiannus.

The choir enjoyed great success at this year’s Gŵyl Fawr Aberteifi, Cardigan’s annual festival of music and verse. Having won the mixed choir competition, the choir was named Choir of the Festival. The choral adjudicator, Trystan Lewis, also awarded the Conductor of the Festival prize to our director, Gwennan Williams, making it a hat-trick of wins for the choir.

Côr ABC - Côr yr Ŵyl GFA 2018

Côr ABC - Y gwobrau i gyd GFA 2018
Aelodau o’r côr yn dathlu tair buddugoliaeth gyda’u harweinydd, Gwennan Williams

Cyngerdd haf | Summer concert

Côr ABC - Cyngerdd Haf 2018

Ymunwch â ni ar gyfer cyngerdd o gerddoriaeth amrywiol yn yr Hen Goleg, Aberystwyth.

Dyddiad: Nos Iau, 26 Gorffennaf 2018
Amser: 7.30pm
Lleoliad: Yr Hen Goleg, Aberystwyth
Mynediad am ddim, gyda chasgliad i Gyfeillion Cerddorion Ifanc Ceredigion

Un o ddigwyddiadau Musicfest Xtra

Croeso cynnes i bawb!

Join us for an evening of choral music at the Old College, Aberystwyth.

Date: Thursday, 26th July 2018
Time: 7.30pm
Venue: Old College, Aberystwyth
Free admission, with a collection for Friends of Ceredigion Young Musicians

A Musicfest Xtra event

All welcome!

Gweithdy canu i ddynion yn Aberystwyth

Gweithdy

Cynhelir gweithdy canu am ddim i ddynion yn unig, nos Fercher, 4 Gorffennaf 2018 yn Aberystwyth.

Nod y gweithdy yw rhoi cyfle i ddynion ganu gyda’i gilydd mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol.

Mae’r gweithdy’n agored i ddynion o bob oed, p’run a ydynt yn hen gyfarwydd â chanu mewn grŵp neu erioed wedi canu mewn grŵp o’r blaen. Does dim rhaid gallu darllen cerddoriaeth.

Bydd y gweithdy’n dechrau gyda rhai o’r hanfodion, cyn bwrw ymlaen i ganu mewn harmoni.

Mewn byd sydd mor brysur, bydd yn gyfle i ymlacio ac i gymdeithasu, gan fwynhau creu cerddoriaeth gyda’n gilydd.

Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan Gwennan Williams sydd wrth ei bodd yn meithrin lleisiau cantorion corawl newydd a phrofiadol fel ei gilydd, gan roi hyder iddynt a sicrhau eu bod yn cael pleser o ganu.

Mae Côr ABC yn trefnu’r digwyddiad gan obeithio y bydd rhai o’r dynion yn ystyried ymuno â’r côr ar ôl y profiad hwn, ond does dim rheidrwydd ar neb i wneud hynny. Nod y gweithdy yw rhoi cyfle i’r dynion gael hwyl a chanu gyda’i gilydd.

Ar ôl y gweithdy, bydd cyfle i roi’r byd yn ei le dros lymaid yn Sgolars.

Dyddiad: Nos Fercher, 4 Gorffennaf 2018
Amser: 7.30pm
Lleoliad: Festri Capel y Morfa, Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2NL

Os oes gennych gwestiynau, anfonwch e-bost at: corabc10@gmail.com

Gallwch gofrestru ymlaen llaw drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad uchod neu gallwch ddod i’r festri ar y noson.

Dewch i ddathlu’r Nadolig | Join us to celebrate Christmas

Mae tymor y Nadolig yn adeg brysur i bob côr – a dyw Côr ABC ddim yn eithriad. Yn wir, mae wedi dechrau yn gynt na’r arfer eleni, gyda’r côr yn canu carolau i ddiddanu ymwelwyr â’r Ffair Fwyd Nadolig yng Nghanolfan y Celfyddyau, Aberystwyth ddiwedd mis Tachwedd!

Ond, peidiwch â phoeni, os na chawsoch chi gyfle i ymuno â ni yn hwyl yr ŵyl fwyd, bydd cyfle arall i chi ddod i ddathlu’r Nadolig gyda ni, a hynny yn ein cyngerdd ‘Naw Llith a Charolau’ yn Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr, nos Sul 10 Rhagfyr am 7.30pm.

Rydym yn estyn gwahoddiad i drigolion Aberystwyth a’r fro ymuno â ni i fwynhau noson o garolau traddodiadol a cherddoriaeth hyfryd yr Adfent gan gyfansoddwyr cyfoes, gan gynnwys James MacMillan ac Arvo Pärt. Byddwn ni hefyd yn rhoi perfformiad cyntaf fersiwn pedwar llais o ‘Alleluia’ gan Andrew Cusworth. Bydd cyfle i chi ymuno â ni i ganu ambell i garol – a bydd pwnsh poeth a mins peis ar gael i bawb ar ôl y cyngerdd.

Does dim tâl mynediad, ond byddwn yn rhoi unrhyw roddion i’r elusen leol, HAHAV – Hosbis yn y Cartref Aberystwyth.

Ond nid dyna’r cyfan – cyn i Siôn Corn ddechrau ar ei daith, byddwn ni hefyd yn canu carol neu ddwy yn noson garolau gymunedol Neuadd Rhydypennau, Bow Street, o dan arweiniad ein harweinydd ni, Gwennan Williams, nos Sul, 17 Rhagfyr.

Felly, dewch i ymuno â ni i ddathlu’r Nadolig – ac i weld a fyddwn ni’n canu eich hoff garol chi!

Ewch i’r gwaelod i gael tamed i aros pryd!

The Christmas season is a busy one for every choir, and Côr ABC is no exception. The season started early this year, with the choir singing carols to entertain visitors to the Christmas Food Fair in Aberystwyth Arts Centre at the end of November!

But, worry not if you were unable to join us for the festive fun of the food fair: there is another chance for you to celebrate Christmas with us at our ‘Nine Lessons and Carols’ concert in St Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr, at 7.30pm on Sunday 10th December.

We extend a warm invitation to the residents of Aberystwyth and beyond to join us for an evening of traditional carols, and of advent music by living composers, including James MacMillan and Arvo Pärt. We will also be giving the first performance of the four part version of ‘Alleluia’ by Andrew Cusworth. There will be an opportunity to raise your own voice in some favourite carols, and there will be hot punch and mince pies for all after the concert.

There is no entry fee, but donations will be taken on the door on behalf of the local charity, HAHAV – Hospice at Home Aberystwyth.

What’s more, before Father Christmas begins his journey, we will be singing a carol or two in a community evening of carols at Neuadd Rhydypennau, Bow Street, under the direction of our conductor, Gwennan Williams, on Sunday 17 December.

So come and join us in celebrating Christmas and find out if we sing your favourite carol!

Cyngerdd Nadolig | Christmas concert

Poster_Naw_Llith_2017

OHERWYDD Y TYWYDD GAEAFOL, RYDYM WEDI PENDERFYNU CANSLO’R CYNGERDD HENO. RYDYM YN YMDDIHEURO AM UNRHYW ANGHYFLEUSTER. |

DUE TO THE WINTRY CONDITIONS, WE HAVE DECIDED TO CANCEL TONIGHT’S CONCERT. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE.

Dewch i ddathlu tymor y Nadolig gyda ni mewn cyngerdd o garolau a cherddoriaeth yr Adfent yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Nos Sul, 10 Rhagfyr 2017 am 7.30pm
Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim
Rhoddion os dymunir i HAHAV Hosbis yn y Cartref Aberystwyth
Pwnsh poeth a mins peis i ddilyn

Join us to celebrate the festive season in a concert of carols and Advent music based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Sunday, 10th December 2017 at 7.30pm
St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free admission
Donations if desired to HAHAV Aberystwyth Hospice at Home
Hot punch and mince pies to follow