Cyngerdd Nadolig | Christmas concert

Poster_Naw_Llith_2017

OHERWYDD Y TYWYDD GAEAFOL, RYDYM WEDI PENDERFYNU CANSLO’R CYNGERDD HENO. RYDYM YN YMDDIHEURO AM UNRHYW ANGHYFLEUSTER. |

DUE TO THE WINTRY CONDITIONS, WE HAVE DECIDED TO CANCEL TONIGHT’S CONCERT. WE APOLOGISE FOR ANY INCONVENIENCE.

Dewch i ddathlu tymor y Nadolig gyda ni mewn cyngerdd o garolau a cherddoriaeth yr Adfent yn seiliedig ar draddodiad yr Ŵyl Naw Llith a Charolau.

Nos Sul, 10 Rhagfyr 2017 am 7.30pm
Eglwys Padarn Sant, Llanbadarn Fawr
Mynediad am ddim
Rhoddion os dymunir i HAHAV Hosbis yn y Cartref Aberystwyth
Pwnsh poeth a mins peis i ddilyn

Join us to celebrate the festive season in a concert of carols and Advent music based on the tradition of the Festival of Nine Lessons and Carols.

Sunday, 10th December 2017 at 7.30pm
St. Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr
Free admission
Donations if desired to HAHAV Aberystwyth Hospice at Home
Hot punch and mince pies to follow

Cyhoeddi ‘Gosber’ | ‘Gosber’ published

Rydym yn falch iawn bod Gosber, darn a gomisiynwyd gan y côr, wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar gan Curiad.

Gosodiad gan Andrew Cusworth o englyn o’r un enw gan Dafydd John Pritchard yw Gosber. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf gan Gôr ABC o dan arweiniad Gwennan Williams yn Eglwys Padarn, Llanbadarn Fawr, ar 30 Tachwedd 2014. Gallwch glywed recordiad o’r perfformiad hwnnw ar waelod y dudalen.

Yn ôl y cyfansoddwr, ’Mae’r englyn yn cyfuno delweddau o fyd natur a’r traddodiad catholig i greu ymdeimlad o lonyddwch disgwylgar a myfyrgar, a darlun teimladwy o hanfod gweddi. O ran y gerddoriaeth, mae’r alaw a’r cordiau sy’n pendilio fel sain clychau, ynghyd â’r lliwiau harmonig cyfyngedig ond amwys, yn adleisio’r rhinweddau hyn. Ar y cyfan, mae’n ddarn synfyfyriol sy’n codi, am ennyd, i uchafbwynt angerddol, cyn dychwelyd at naws y weddi a’r ddefod dawel a bortreadir yn yr englyn gan ddelwedd y paderau yng nghyrff deri.’

Mae’r côr wedi perfformio’r darn hudolus hwn droeon, ac mae’n agos iawn at galon y côr gan fod Andrew a Dafydd yn aelodau ohono. Llongyfarchiadau i chi’ch dau!

We are very pleased that Gosber, a piece commissioned by the choir, has been published recently by Curiad.

Gosber by Andrew Cusworth is a setting of an englyn of the same name by Dafydd John Pritchard. The first performance of the piece was given by Côr ABC and its conductor Gwennan Williams in St Padarn’s Church, Llanbadarn Fawr, on November 30th 2014. A recording of the first performance is below.

The composer writes, ‘The englyn, the title of which can be rendered as ‘vesper’ in English, combines imagery from the natural world and the catholic tradition to create an atmosphere of expectant stillness and introspection, a poignant quintessence of prayerfulness. Musically, these qualities are echoed by the bell-like, pendulous motion of the chords and melody, and by the restricted but ambiguous harmonic palette. On the whole, the piece is thoughtful, an affect interrupted only momentarily by a passionate outpouring; after this brief catharsis, the piece turns inwards, to the internalised prayer and ritual represented in the englyn by the image of rosaries hidden in the trunks of oaks.’

The choir has performed this haunting piece on numerous occasions, and it is of particular significance to the choir as both the poet and the composer are members. Congratulations to you both!

 

Gwyliau haf | Summer festivals

Roedd hi’n wych gweld cerddoriaeth a’r celfyddydau’n cael lle mor amlwg yng nghalendr Aberystwyth dros yr haf, ac roedd y côr yn falch iawn o gymryd rhan mewn dwy ŵyl, MusicFest a Hen Linell Bell.

Bu’r côr yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ystod MusicFest, gan ganu rhaglen o ddarnau amrywiol, o ddarnau corawl Whitacre a Lauridsen i alawon gwerin a hyd yn oed ychydig o jazz.

Bu’r côr hefyd yn perfformio ar y prom yn ystod Gwledd Gwyddno, uchafbwynt gŵyl Hen Linell Bell. Buom yn canu nifer o alawon gwerin sy’n gysylltiedig â’r môr, yn ogystal â Chwedl Seithenyn sy’n adrodd hanes boddi Maes Gwyddno – dewis addas ar gyfer yr achlysur!

It was great to see music and the arts in general taking such a prominent position in Aberystwyth over the Summer, and the choir was very pleased to be take part in two festivals – MusicFest and The Far Old Line

The choir performed in the Arts Centre during MusicFest, singing a varied programme, from choral pieces by Whitacre and Lauridsen to folk songs and even to a little jazz.

We also performed on the Prom for Gwyddno’s Feast, the high point of The Far Old Line festival, at which we sang a number of shanty-like songs, as well as Chwedl Seithenyn, which told the story of the prince’s fateful negligence in song – an apt choice for the occasion!

 

 

Steddfota

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi cael cryn lwyddiant – a lot o hwyl – yn cystadlu yn nwy o eisteddfodau Ceredigion.

A hithau’n dathlu ei phumed pen-blwydd, roedden ni’n falch iawn o gefnogi Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth, gan ennill y wobr gyntaf am y pedwerydd tro ar ôl blwyddyn o seibiant.

Ar ôl crwydro i dde’r sir, fe gawson ni hefyd noson i’w chofio yng Ngŵyl Fawr Aberteifi, gan ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth y corau cymysg. Roedd hi’n wledd o ganu corawl, ac yn bleser cael bod yng nghwmni’r pedwar côr arall. Doedd y canu yn y clwb rygbi ar ddiwedd y noson ddim yn rhy ddrwg chwaith!

Rydyn ni’n edrych ‘mlaen at ein steddfod nesa nawr. Tybed lle’r awn ni?

We have had some success recently – not to mention a lot of fun – competing at two of Ceredigion’s eisteddfodau.

Our local eisteddfod in Aberystwyth celebrated its fifth anniversary this year, and we were pleased to win the choir competition for the fourth time after a year’s break.

We also had a memorable night at Cardigan’s Gŵyl Fawr, winning the second prize in the mixed choir competition. It was a feast of choral singing, and a pleasure to be in the company of the other four choirs. The singing in the rugby club later on that evening wasn’t too bad either!

We are now looking forward to our next competition!

IMG_1475 copy
Dathlu ar ôl canu yn Aberteifi! Celebrating after singing in Cardigan!

 

MusicFest Aberystwyth

Dewch i’n clywed ni’n canu yn MusicFest Aberystwyth!

Byddwn ni’n perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau am 7.15 nos Iau, 27 Gorffennaf. Does dim angen tocyn – digwyddiad am ddim!

Edrych ‘mlaen at eich gweld chi yno!

Come and hear us sing at MusicFest Aberystwyth!

We shall be performing at Aberystwyth Arts Centre at 7.15pm on Thursday, 27th July. No need for a ticket – it’s a free event!

We look forward to seeing you there!

Musiqa i Aberaid

Musiqa i Aberaid AMENDED poster

Byddwn ni’n canu yn nigwyddiad Musiqa i godi arian i Aberaid.

Dydd Sadwrn, 29 Ebrill 2017 am 2pm
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Dewch i gefnogi’r digwyddiad!

We will be singing at the Musiqa event to raise money for Aberaid.

Saturday, 29th April 2017 at 2pm
Aberystwyth Arts Centre

Come and support the event!

Côr ABC ar y bocs | Côr ABC on the box

Mae’r côr wedi bod yn eithriadol o brysur dros y misoedd diwethaf, ac mae’n bosib eich bod wedi ein gweld ni ar eich sgrin deledu yn ddiweddar!

Cafodd perfformiad y côr o ‘Gosber’ gan Andrew Cusworth ei ddarlledu yn ystod rhaglen Gŵyl Ddewi Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

Bu’r côr hefyd yn cystadlu yn rownd gyn-derfynol Côr Cymru 2017 a ddarlledwyd ar S4C ddiwedd mis Mawrth.

Cafodd rhan o berfformiad y côr yn y gystadleuaeth ei darlledu ar Radio Cymru hefyd yn dilyn sgwrs rhwng Shân Cothi a’n harweinydd, Gwennan Williams, ar raglen Bore Cothi.

The last few months have been rather busy for the choir, and it’s possible you may have seen us on your television lately!

The choir’s performance of ‘Gosber’ by Andrew Cusworth was broadcast during the St. David’s Day episode of Dechrau Canu, Dechrau Canmol.

We also competed in the semi-final of Côr Cymru 2017, which was broadcast at the end of March on S4C.

Part of the choir’s performance in the competition was also played on Radio Cymru’s Bore Cothi programme, which featured an interview between Shân Cothi and our director, Gwennan Williams.

Côr Cymru 2017

IMG_2982 chrome ii

Roedd y côr yn falch iawn o gymryd rhan yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017, gan gystadlu yn rownd derfynol y corau cymysg gyda Chôrdydd, Côr CF1 a Chôr Dre.

Cafodd rownd y corau cymysg ei darlledu nos Sul, 26 Mawrth ar S4C.

The choir was pleased to take part in the Côr Cymru 2017 competition, competing in the mixed choir final alongside Côrdydd, CF1 and Côr Dre.

The mixed choir final was broadcast on Sunday, 26th March on S4C.

Côr Cymru 2017

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod wedi ein dewis i gymryd rhan yn rownd gyn-derfynol y corau cymysg yng nghystadleuaeth Côr Cymru 2017.

Cynhelir y rownd gyn-derfynol yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, nos Sul, 19 Chwefror.

We are pleased to announce that we have been selected to sing in the mixed choir semi-final of Côr Cymru 2017.

The semi-final will be held at the Arts Centre, Aberystwyth, on Sunday, 19th February.